Acasă » Uncategorized » AVANTAJELE FINANŢĂRII PRIN LEASING

AVANTAJELE FINANŢĂRII PRIN LEASING

Apariţia şi utilizarea într-o măsură semnificativă a leasing-ului duce la concluzia că acesta oferă avantaje suplimentare faţă de alte modalităţi de finanţare a activelor, si anume:

  • Leasing-ul majorează disponibilitatea de finanţare a firmei ;
  • Prin leasing se asigură recuperarea rapidă a activelor în caz de faliment al societăţii locatare ;
  • Leasing-ul permite divizarea riscului între locator şi locatar;
  • Flexibilitatea ;
  • Leasing-ul prezintă o serie de avantaje fiscale;
  • Avantaje prin costuri;
  • Beneficii contabile;

  1. Majorează disponibilitatea de finanţare a firmei

În variantele clasice ale definirii conceptuale, transpuse asupra înregistrărilor în contabilitate, leasing-ul nu este asimilat îndatorării şi, în consecinţă, pentru societăţile care au restricţionări  la îndatorare suplimentară, leasing-ul reprezintă o modalitate de achiziţionare a activelor necesare în situaţia în care societatea nu dispune de suficiente fonduri proprii. Această oportunitate de finanţare a fost limitată în ultimul timp, o serie de acorduri de împrumut incluzând prevederi de restricţionare a finanţării prin leasing , alături de celelalte modalităţi de îndatorare.

În România , înregistrarea în contabilitate a achiziţiilor prin leasing se face diferit , în funcţie de tipul acestuia. Astfel, în cazul leasing-ului financiar, operaţiunea  va modifica valoarea contului mijloace fixe , pe de o parte, iar pe de altă parte va majora valoarea contului alte împrumuturi şi datorii asimilate şi a contului corespunzător de dobânzi la aceste împrumuturi.

În schimb, în cazul leasing-ului operaţional, intrarea de imobilizări corporale se va înscrie numai în debitul contului de ordine şi evidenţă redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate .Acest cont se va debita şi în cazul leasing-ului financiar cu valoarea imobilizărilor corporale, inclusiv dobânda. Contul mijloace fixe se va modifica numai dacă locatarul decide cumpărarea bunului respectiv.

Practic, se poate spune că numai leasing-ul operaţional nu este asimilat îndatorării, deci poate fi mai accesibil firmelor cu restricţii la îndatorare.

 

2. Asigură recuperarea mai rapidă a activelor în caz de faliment al societăţii locatare

În anumite ţări , legislaţia ce reglementează falimentul acordă anumite avantaje locatorului, cum ar fi prioritatea la recuperarea activelor cedate în leasing , mai repede şi mai uşor decât în situaţia în care acesta ar fi fost creditor obişnuit. Din poziţia privilegiată a locatorului , acesta poate să-şi procure mijloace fixe necesare  pentru desfăşurarea activităţii sale , chiar şi atunci când rating-ul companiei nu este acceptabil din punct de vedere  al unui creditor obişnuit pentru acordarea unui împrumut în acest scop.

În al doilea rând şi în legătură cu cele prezentate mai sus , un creditor obişnuit se acoperă împotriva riscului de neplată a debitorului printr-o finanţare parţială a activelor necesare întreprinderii,  în timp ce locatorul oferă de cele mai multe ori finanţare 100% din valoarea activului.

În al treilea rând, în sistemul de leasing plata chiriei se face pe durata contractului , ce poate coincide cu durata de viaţă economică a bunului închiriat.Astfel, plăţile făcute sunt echilibrate de încasările obţinute din exploatarea bunului. Majorarea contractelor de creditare pentru achiziţii de active au însă o scadenţă cu mult mai mică decât durata economică de viaţă a activelor respective.În acest caz, firma este obligată să mobilizeze resurse din întreaga sa activitate pentru rambursarea împrumutului.

 

3. Leasing-ul permite divizarea riscului  între locator şi locatar

 

Simpla operaţiune de achiziţionare a unui activ transferă toate riscurile implicate de această achiziţie asupra cumpărătorului. De exemplu, este vorba despre punerea în funcţiune  a activului şi funcţionarea acestuia pe o perioadă cât mai îndelungată, despre riscul de uzură morală şi, în această situaţie, despre posibilităţile  de înlocuire a activului respectiv, precum şi despre recuperarea valorii reziduale la sfârşitul duratei de viaţă a bunului.

Prin particularităţile sale, un contract de leasing permite cumpărătorului să divizeze sau să reducă aceste riscuri. Simpla operaţiune de vânzare-cumpărare induce destul de multă incertitudine privind responsabilitatea  vânzătorului cu privire la calitatea bunului cumpărat. Practic, este vorba despre încredere între cele două părţi contractante, precum şi despre imagine (reputaţia vânzătorului) pe care, dacă acesta doreşte să o menţină, trebuie să asigure o calitate corespunzătoare produselor sale. În cazul contractului de leasing , locatorul asigură  nu numai activul, dar şi serviciile aferente. În cazul  în care locatarul nu este mulţumit de acestea, el poate întrerupe plăţile către locator. În acest fel, leasing-ul este o modalitate de a asigura calitatea activelor compărate.

Riscul de uzură morală nu este limitat prin leasing, dar reprezintă de cele mai multe ori  comodalitate de transfer al acestuia. O serie de contracte de leasing dau locatorului posibilitatea de a renunţa la contract plătind o penalizare. În acest fel riscul de uzură morală este transferat locatorului, ce trebuie să găsească o modalitate de plasament a bunului uzat pentru a nu pierde o parte din valoarea acestuia. Această împărţire a riscului are un preţ şi, în consecinţă, locatorul va cuprinde în plăţile cuvenite şi o primă de risc corespunzătoare. Având în vedere  avantajele prezentate, locatarul preferă plăţi mai mari, dar şi avantaje suplimentare faţă de alte tipuri de finanţare.

 

4. Flexibilitatea

Flexibilitatea este un alt avantaj derivat din construcţia contractului de leasing. Prin oferirea în contract a posibilităţii de alegere între păstrarea activului şi renunţarea la acesta , pentru locatar se creează  premisele adaptabilităţii rapide la schimbările pieţei. Un astfel de contract este mult mai avantajos pentru utilizatorul/cumpărătorul activului decât varianta clasică de achiziţionare.Dacă întreprinderea doreşte schimbarea activului  la un moment dat , societatea de leasing îl poate prelua  în schimbul plăţii  unor penalităţi atunci când contractul este reziliat, dar nu din culpa locatorului. În România, această flexibilitate este pusă sub semnul întrebării pentru leasing-ul financiar datorită modului în care acesta este definit: dacă locatarul are obligativitatea, prevăzută în contract, de a cumpăra bunul la încheierea perioadei de leasing, atunci nu se mai poate vorbi despre dreptul de alegere.

 

5.Avantaje fiscale

 

Spre deosebire de cumpărarea unui bun cu plata în rate , leasing-ul extern intră în regimul vamal  de admitere temporară, taxele vamale şi TVA-ul fiind datorate la sfârşitul contractului de leasing pentru valoarea reziduală[1]. De asemenea, pentru orice tip de leasing TVA-ul este plătit eşalonat, o dată cu plata ratelor către locator.

În ceea ce priveşte impozitul pe profit datorat  de societatea comercială locatară/locatoare, după caz, achiziţia mijloacelor fixe în sistem de leasing poate duce la o reducere a profitului impozabil şi, corespunzător, la o reducere  a impozitului plătit către  stat. În cazul leasing-ului operaţional, beneficiază de aceste avantaje fiscale atât locatarul, cât şi locatorul. Chiria plătită de locatar diminuează profitul  impozabil al acestuia, obţinând  ca rezultat  o economie de impozit.

Locatorul  poate deduce amortizarea aferentă bunurilor închiriate, diminuând la rândul său impozitul pe profit plătit către stat. Asistăm de fapt  la o dublă deductibilitate  a cheltuielilor  cu amortizarea bunului cedat  în sistem de leasing , pe de o parte prin intermediul chiriei  în contabilitatea locatarului, iar pe de altă parte prin deducerea directă a acestui tip de cheltuială  în contabilitatea locatorului.

Din punct de vedere fiscal însă, este foarte important de sesizat diferenţierea între o cumpărare în leasing şi o cumpărare  cu plata în rate; în cazul leasing-ului plăţile vor fi de fapt ratele de rambursat aferente împrumutului plus dobânzile, iar locatarul este de fapt proprietarul activului, dar se declară locatar din raţiuni fiscale.

 

6. Beneficii contabile

 

Impactul operaţiei de leasing asupra situaţiilor contabile ale întreprinderii locatare este diferit, în funcţie de tipul leasing-ului contractat.

Astfel, în cazul leasing-ului operaţional nu se produc modificări la nivelul bilanţului, operaţiunea înregistrându-se  extrabilanţier. Ca urmare, gradul de îndatorare a întreprinderii rămâne neschimbat, nealternându-se capacitatea întreprinderii de a se îndatora. Chiria plătită de locatar este înregistrată ca o cheltuială de exploatare în contul său de profit şi pierdere. Dacă această cheltuială va fi echilibrată de veniturile rezultate din exploatarea bunului închiriat , nu se vor înregistra variaţii ale profitului din exploatare. Leasing-ul operaţional poate determina creşterea fictivă a rentabilităţii economice a locatarului. Având în vedere  înregistrarea  sa extrabilanţieră, analiştii financiari pot scăpa din vedere  aceste capitaluri investite în firmă, similare datoriilor, majorarea rentabilităţii economice rezultând din raportarea profitului din exploatare doar la capitalurile investite înregistrate în bilanţ. Uneori se  apelează la acest tip de leasing şi datorită acestor avantaje legate de manipularea datelor contabile ,obţinându-se doar pe hârtie ameliorări ale rentabilităţii firmei.

 

7. Simplificarea procesului de decizie privind achiziţionarea activelor

Achiziţionarea activelor prin sistemul creditării de către o bancă implică pentru multe firme parcurgerea a numeroase etape pentru a obţine aprobările necesare, ceea ce înseamnă timp pierdut , fără siguranţa succesului scontat .În general, achiziţionarea unui activ prin leasing se poate prezenta ca un proces mai simplu. De aceea , pentru un manager, această modalitate de achiziţie prezintă avantaje şi din punct de vedere al rapidităţii şi siguranţei achiziţionării.Totuşi, această rapiditate şi uşurinţă pot induce un risc, în special pentru acţionarii şi salariaţii firmei utilizatoare, şi anume posibilitatea ca acţiunile managerului să nu fie subordonate obiectivului general de maximizare a funcţiei de utilizare a stakeholder-ilor.

Teoria semnalului şi teoria de agent dezbat aceste probleme privind modul în care stakeholderii pot stimula managerul printr-un sistem de recompense şi sancţiuni, astfel  încât acesta să acţioneze preponderent în interesul celorlalţi agenţi şi mai puţin în interesul strict personal.

 

8. Avantaje prin costuri

Un contract de leasing va fi atractiv dacă valoarea prezentă a ieşirilor nete de cash (cash outflows) determinate de plata ratelor de leasing va fi mai mică decât  valoarea prezentă a ieşirilor nete de cash determinate de cumpărarea propriu-zisă a activului.

În cazul leasing-ului, outflow-urile sunt reprezentate de ratele de plată către locator, pe toată durata de viaţă a contractului . În estimarea valorii actuale a leasing-ului se iau în calcul ratele de plată diminuate cu economia de impozit obţinută de firmă . Se are în vedere faptul că intreprinderea poate deduce aceste cheltuieli din profitul său , micşorându-şi astfel impozitul de plată către stat.

În cazul achiziţiei bunului, preţul de achiziţie reprezintă outflow-ul, iar inflow-urile sunt reprezentate de economiile de impozit obţinute de întreprindere prin deducerea cheltuielilor cu amortizarea activului.

Principalele avantaje ale finanţării prin intermediul leasing-ului sunt: mobilizarea unei sume de bani mai reduse pentru intrarea în posesia echipamentului şi realizarea de economii fiscale prin deductibilitatea, la calculul profitului impozabil, a ratelor de plată. În cazul achiziţiei activului, avantajele privind costul finanţării constau în economiile de impozit obţinute de către firmă prin deductibilitatea, la determinarea profitului impozabil , a cheltuielilor cu amortizarea echipamentului. La acestea se adaugă câştigul pe care firma îl poate realiza prin vânzarea activului respectiv la sfârşitul duratei sale de exploatare.


[1] Valoarea reziduală nu trebuie să fie mai mică de 20% din valoarea de intrare

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: